“Flower” by Chester Poleyestewa, Hopi

“Flower” by Chester Poleyestewa, Hopi-Tewa

12” Height x 3”

Description