Chester Poleyestewa, Hopi “Flower Katsina”

Chester Poleyestewa, Hopi
“Flower Katsina”
12” Height x 4” x 3”

Description